Tài chính

Cấu trúc dữ liệu của lịch sử tài chính của shop trên hệ thống Shippo, được trả về thống nhất trong các API

Cấu trúc dữ liệu trả về của API lịch sử tài chính

Một bản ghi tài chính đánh dấu một giao dịch được thực hiện thay đổi lên số dư của Shop trên hệ thống Shippo. Vì vậy nó chứa thông tin số dư sau khi giao dịch đó được hoàn tất.

Lịch sử tài chính không thể thay đổi hay xóa khỏi hệ thống.

Một giao dịch có thể được sinh ra từ Vận đơn, từ một chương trình khuyến mại hoặc một hoạt động khác. Khái niệm Object để đánh dấu đối tượng dữ liệu liên quan.

Trường

Dữ liệu

Mô tả

id

integer

ID lịch sử tài chính

orderCode

string

Mã vận đơn trên hệ thống Shippo nếu giao dịch xuất phát từ vận đơn.

merchantId

integer

ID của Shop

objectId

integer

ID của đối tượng tạo ra giao dịch. Ví dụ: vận đơn

objectType

string

Loại đối tượng (vận đơn)

transType

string

Loại giao dịch (nạp tiền, rút tiền, hoàn lại, thanh toán, điều chỉnh âm, điều chỉnh dương, quà tặng)

transAmount

float

Số tiền giao dịch

transDetail

string

Chi tiết giao dịch

merchantEndingBalance

float

Số dư cuối sau khi giao dịch hoàn tất

version

integer

version hiện tại dữ liệu

createdAt

timestamptz

Ngày tạo giao dịch

updatedAt

timestamptz

Ngày cuối cùng sửa giao dịch

Ví dụ

{
id: 22317,
orderCode: "6105622389",
merchantId: 19,
objectType: "DeliveryOrder",
objectId: 12,
transType: "REFUND",
transAmount: 925.000.0000,
transDetail: "Tất toán tài chính cho vận đơn 6105626984",
merchantEndingBalance: 616.000.0000,
createdAt: "2018-01-07T09:16:40.303Z"
updateAt: "2018-01-07T09:16:40.303Z"
}