Changelogs

Version 2.0.1 - 10/02/2020

Fixed

 • Thay đổi tên mục Personal Access Token > Xác thực

Added

Version 2.0 - 06/02/2020

Added

 • Tại mục API Endpoints > Địa danh: Bổ sung API lấy danh sách các địa danh version 2 (bao gồm Phường/xã) tại đây.

Fixed

 • Tại mục API Endpoints > Địa chỉ lấy hàng: bổ sung logic tạo địa chỉ lấy hàng bằng locationId Phường/ xã (tại đây).

 • Tại mục Dữ liệu > Địa chỉ lấy hàng: Bổ sung thêm trường locationId trong "Cấu trúc địa chỉ lấy hàng" là ID địa danh cấp cuối cùng của địa chỉ (tại đây).

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn: Bổ sung logic cho phép Tạo đơn bằng locationId Phường/xã (tại đây), cho phép sửa đơn bằng locationId Phường/xã (tại đây)

Version 1.0.10 - 21/08/2019

Added

 • Tại mục Bắt đầu > Các logic cơ bản: Bổ sung trạng thái đơn hàng: Trung Chuyển, Đã Chuyển COD

Fixed

 • Bỏ API sửa Địa chỉ lấy hàng

Version 1.0.9 - 27/06/2019

Added

 • Tại mục API Endpoints > Dịch vụ & Phí: Bổ sung API tính phí dự kiến và các gói vận chuyển hợp của đơn hàng.

 • Tại mục Dữ liệu > Dịch vụ & Phí: Bổ sung thông tin cấu trúc trả về cho API tính phí dự kiến và các gói vận chuyển hợp của đơn hàng.

Version 1.0.8 - 07/01/2019

Added

 • Tại mục API SDK > Swagger: Bổ sung URL Swagger version 1.0

 • Tại mục Dữ liệu > Thông tin Shop: Bổ sung trường username trong response

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn > API Chỉnh sửa thông tin vận đơn: Thêm trường thay đổi thông tin "Người liên hệ lấy hàng"

Version 1.0.7 - 20/12/2018

Fixed

 • Thay đổi cấu trúc response của các API GET chi tiết:

  • Chi tiết Địa danh

  • Chi tiết Địa chỉ lấy hàng

  • Chi tiết Vận đơn

  • Chi tiết Tài chính

  • Lấy thông tin Shop

Added

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn > API Tạo Vận Đơn mới bổ sung thêm trường deliverLocationPath

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn > API Chỉnh sửa thông tin chi tiết Vận Đơn mới bổ sung thêm trường deliverLocationPath

Version 1.0.6 - 12/12/2018

Added

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn: Bổ sung API Thay đổi trạng thái vận đơn

Fixed

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn > Chỉnh sửa thông tin chi tiết Vận đơn: Tại phần Body Parameters bỏ trường "state"

Version 1.0.5 - 06/12/2018

Fixed

 • Tại mục API Endpoints > Vận đơn > Chỉnh sửa thông tin chi tiết Vận đơn: Bỏ required ở các trường cho đúng với method của API

Version 1.0.4 - 19/11/2018

Added

 • Tại mục API SDK bổ sung phần Swagger

Version 1.0.3 - 16/11/2018

Added

 • Tại mục cấu trúc Dữ liệu Vận đơn bổ sung phần "Cấu trúc dữ liệu metadata".

Version 1.0.2 - 07/11/2018

Fixed

 • Sửa vấn đề cấu trúc API Endpoints của "Chỉnh sửa thông tin chi tiết Vận đơn": bỏ sửa pickupAddressId.

Added

 • Tại mục Bắt đầu bổ sung phần "Các logic cơ bản" và "Logic sử dụng Yêu cầu lấy".

 • Tại mục Webhook bổ sung phần "Danh sách các triggers" và "Verify URL Webhook".

Version 1.0.1 - 05/11/2018

Fixed

 • Sửa vấn đề cấu trúc dữ liệu Location định nghĩa trên API docs không khớp với thực tế.

Version 1.0 - 29/10/2018

Added

 • Phiên bản Open-API version 1.0 dành cho đối tác.