Xác thực

Các truy vấn đến phải được xác thực bằng các mã xác thực "Access Token".

Mã xác thực (đối với bên thứ 3) của một tài khoản có được sau khi trải qua quá trình chứng thực - authentication (Shippo sử dụng OAuth2).

post
Đăng ký Application

https://apix.shippo.vn/oauth/client/register
API sử dụng để 1 user có thể đăng ký một hoặc nhiều Application và lấy clientKey,
Request
Response
Request
Body Parameters
name
required
string
Tên Application
redirectUrl
required
string
Link sau khi người dùng Login xong Shippo sẽ chuyển hướng đến
username
required
string
Tên đăng nhập tài khoản merchant trên hệ thống Shippo (tài khoản dùng để đăng ký Application)
password
required
string
Mật khẩu tài khoản merchant trên hệ thống Shippo (tài khoản dùng để đăng ký Application)
Response
200: OK
Ví dụ:
{
"clientId": 1356,
"name": "s14",
"section": "PARTNER",
"redirectUrl": "https://localhost:3000",
"clientKey": "MTM1NjowNjM1ZGZhMjgyMjhjYWYwNGFjYmYzYzE0MzMwNzRiZDNiM2Q3MzA0"
}
400: Bad Request
{
"error": {
"httpCode": 400,
"failures": {
"name": [ // tên trường
"message" // các lý do lỗi
]
},
"name": "REGISTER_CLIENT_ERROR",
"message": "Tham số đầu vào không hợp lệ"
}
}

Ví dụ: Request Body

{
"name": "s14",
"redirectUrl": "https://localhost:3000",
"username":"s14",
"password":"Abc123"
}

Cấu trúc trả về Application

Trường

Dữ liệu

Mô tả

clientId

integer

ID client của Application

name

string

Tên Application

section

string

Đối tượng người dùng trên hệ thống

redirectUrl

string

Link sau khi người dùng login xong Shippo sẽ chuyển hướng đến

clientKey

string

Client Key của Application

Ví dụ:

{
"clientId": 1356,
"name": "s14",
"section": "PARTNER",
"redirectUrl": "https://localhost:3000",
"clientKey": "MTM1NjowNjM1ZGZhMjgyMjhjYWYwNGFjYmYzYzE0MzMwNzRiZDNiM2Q3MzA0"
}