Tài liệu kết nối Shippo

Hệ thống Shippo là hệ thống mở, cung cấp khả năng kết nối mạnh mẽ. Bộ tài liệu này nhằm cung cấp cho các nhà phát triển các thông tin và hướng dẫn cách thức kết nối tới Shippo.

Việc kết nối thực hiện bởi việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API cung cấp bởi Shippo (ngắn gọn là call API). Các truy vấn này tất nhiên phải được xác thực bằng các mã xác thực "Access Token" hoặc mã xác thực cá nhân "Personal Access Token".

Mã xác thực (đối với bên thứ 3) của một tài khoản có được sau khi trải qua quá trình chứng thực - authentication. Chính vì vậy chúng tôi gọi tài liệu này là bộ Tài Liệu Kết Nối. Ở Shippo chúng tôi sử dụng OAuth2.

Kết nối với Shippo sẽ mang đến những khả năng gì cho Shop và các đối tác?

  • Cho phép kết hợp 2 hệ thống, thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của Shop và các đối tác.

  • Tạo đơn hàng với số lượng lớn, chủ động quản lý mã đơn, ghép nối với mã đơn của Shop & đối tác.

  • Chủ động nhận thông tin thay đổi của vận đơn: ví dụ như đơn hàng đánh dấu đã giao khi đơn hàng đổi trạng thái.

  • Dễ dàng thêm và quản lý địa chỉ lấy hàng.

  • Theo dõi thông tin tài chính.

  • Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền.

  • Lấy dữ liệu địa danh của Shippo

Tác giả

Ở Shippo chúng tôi gọi những lập trình viên, người kiểm thử, Agile leader .... là những người phát triển sản phẩm. Tài liệu này được viết bởi các thành viên đội Phát Triển Sản Phẩm.

Liên hệ

Thông tin liên hệ Shippo:

  • Email: lethithao@shippo.vn

  • Skype: lethithao@shippo.vn

  • SĐT: +84364530015